"Wzrost produktywności szansą przedsiębiorców na Mazowszu"

 

Projekt "Wzrost produktywności szansą przedsiębiorców na Mazowszu" jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
 

Głównym celem projektu jest stworzenie kadrze pracowniczej mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osobom samozatrudnionym szansy zdobycia nowych kompetencji zarządczych.
W dobie kryzysu gospodarczego styl zarządzania powinien zasadniczo różnić się od tego, który był stosowany w okresie koniunktury gospodarczej. Projekt wychodzi naprzeciw nowym wymaganiom rynku. Umożliwia przedsiębiorcom i ich pracownikom udział w specjalistycznych szkoleniach z zakresu nowoczesnych narzędzi, technik i metod skutecznego zarządzania. Efektem działań projektowych ma być zwiększona produktywność kadry biorącej udział w szkoleniach.

Do celów szczegółowych projektu zalicza się:

  • przygotowanie uczestników projektu do nabycia kompetencji i umiejętności w zakresie podejmowania przedsięwzięć ukierunkowanych na podnoszenie produktywności w ich macierzystych przedsiębiorstwach oraz do zintegrowania ich w programie poprawy produktywności
  • poznanie dobrych praktyk zarządzania i organizacji
  • uporządkowanie wiedzy z zakresu zarządzania
  • zdobycie umiejętności wykorzystywania podstawowych narzędzi wspierających zarządzanie
  • poznanie metodyki i praktyki na podstawowym poziomie egzaminu certyfikującego  metodologii zarządzania PRINCE2
  • zwiększenie dostępu do wysokiej jakości certyfikowanych szkoleń dla osób w wieku 45+
  • wyrównywanie dysproporcji w zatrudnianiu i wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: www.szansa.mazovia.edu.pl

 

 

Tytuł projektu: Wzrost produktywności szansą przedsiębiorców na Mazowszu

 

Nr i nazwa Priorytetu

VIII. Reginalne Kadry Gospodarki

Nr i nazwa Działania

8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Nr i nazwa Poddziałania

8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Instytucja wdrażająca

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych

Okres realizacji projektu

01.12.2011 r. – 30.06.2013 r.

Obszar realizacji

województwo mazowieckie

Beneficjent

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

Wartość dofinansowania

 2 438 798,00 PLN

Koordynator projektu

mgr Mariusz Zamyłko

Koordynator merytoryczny projektu mgr Anna Kurowska

Asystent koordynatora

mgr Małgorzata Oleszkiewicz

Pracownik ds. finansowych
i rozliczeń

mgr Edyta Kornilak
Pracownik administracyjny mgr Agnieszka Twardziak
Pracownik ds. promocji mgr Ksenia Borkowska
Pracownik ds. rekrutacji mgr Urszula Paczuska
Asystent ds. obsługi szkoleń mgr Ewa Bochyńska
Asystent ds. obsługi szkoleń mgr Sebastian Klocek

 

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
ul. Sokołowska 161
08-110 Siedlce
tel.: (25) 633 20 54, tel/fax: (25) 633 20 53
e-mail: szansa@mazovia.edu.pl