Zasady korzystania z informacji publicznej

Karty podstawowe

 
Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie ma informacji, której Państwo poszukujecie prosimy o kontakt z zespołem informacji i promocji
 
    adres:  Akademia Nauk Stosowanych Mazovia
               ul. Sokołowska 161
               08-110 Siedlce
    tel.      25 633 30 32 
   e-mail:  info@mazovia.edu.pl
 
Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub wysłana zostanie na wskazany przez Państwa adres. W pozostałych przypadkach informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej będzie udostępniona po wypełnieniu wniosku [zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1429 z późn. zm.)].
 
Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku i przesłanie na adres wskazany powyżej.
 
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym czasie, podmiot - obowiązany do jej udostępnienia - powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej musi ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania informacji lub koniecznością przekształcania informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 
Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania, jeśli informacja nie może być udostępniona w sposób lub formie określonej we wniosku następuję w drodze decyzji. Do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.