"Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach"

 

Projekt „Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach” jest działaniem realizującym cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach  2007 - 2013 (PO KL).

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi Unii Europejskiej stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych  rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynią się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.
Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach:

  • zatrudnienie
  • edukacja
  • integracja społeczna
  • rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw
  • zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia

 

 

Tytuł projektu:
 
Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach

 

Nr i nazwa Priorytetu IV. „Szkolnictwo wyższe i nauka”  
Nr i nazwa Działania   
 
4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego
uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
Nr i nazwa Poddziałania    4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”
Instytucja wdrażająca    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji projektu   Od 01.10.2009 do 31.05.2013
Obszar realizacji    Cała Polska
Beneficjent    Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa (dawna WSFiZ w Siedlcach)
Wartość dofinansowania    2 210 060 ,72 PLN
Koordynator projektu    mgr Edyta Kornilak
Kierownik merytoryczny studiów dr Mirosław Symanowicz
Asystent koordynatora projektu mgr Adam Szepeluk
Asystent koordynatora projektu mgr inż. Sylwia Tokarska
Specjalista ds. obsługi finansowej Monika Bareja
Specjalista ds. sprawozdawczości i monitoringu mgr Agnieszka Długosz

 

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
ul. Sokołowska 161
08-110 Siedlce
tel: (25) 633 30 32, fax: (25) 633 20 51