„Rozwój jakości kształcenia praktycznego w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”

Główny cel projektu: podniesienie jakości kształcenia kadr medycznych poprzez wdrożenie programu rozwoju kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej dla kierunku pielęgniarstwo w latach 2018 – 2020. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego uczelni w zakresie kształcenia metodą symulacji medycznej, obejmująca wsparcie infrastruktury, kompetencji kadry oraz studentów. Studenci otrzymają wsparcie w zakresie kształcenia przeddyplomowego metodą symulacji medycznej.
 
Grupa docelowa: studenci kierunku pielęgniarstwo, kadra dydaktyczna, i techniczna Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej (CM). Łącznie wsparciem programu zostaną objęte 243 osoby (181 kobiet i 62 mężczyzn).
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 
Tytuł projektu: Rozwój jakości kształcenia praktycznego w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej
 
Nr i nazwa Osi priorytetowej: 5. Wsparcie dla obszaru zdrowia
 
Nr i nazwa Działania:
5.3  Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Zdrowia
Okres realizacji projektu:

1.01.2018 - 30.09.2020

Beneficjent:
 
Partner:
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyki Medyczne Nadziejko Marian
Budżet projektu: 2 586 237,85 zł
Koordynator projektu: mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski
 
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
ul. Sokołowska 161, pokój A1-023
08-110 Siedlce
tel.: (25) 633 30 32, wew. 61, fax: (25) 633 20 51