"Nowoczesne Kadry Mazowsza"

 

Projekt szkoleniowy Nowoczesne Kadry Mazowsza był działaniem realizującym cele Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w latach 2004 - 2007 (SPO RZL).

Był to jeden z programów operacyjnych Narodowego Planu Rozwoju.

Głównym celem programu operacyjnego RZL była „budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”.

Realizacja celu programu przyczyniły się do rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Harmonijny rozwój gospodarki miał zapewnić wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym. Cele SPO RZL były realizowane poprzez trzy priorytety:

 • Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
 • Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
 • Priorytet 3: Pomoc techniczna

Celem Priorytetu 2. pt. "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego rozwoju regionalnego 2004 – 2006", w ramach którego powstał projekt Nowoczesne Kadry Mazowsza,  był rozszerzaniem dostępu do edukacji, włączanie w proces edukacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników. Cele szczegółowe były realizowane poprzez działania, w tym przypadku Działanie 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

Instytucją wdrażającą działanie była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,
Beneficjentem i wykonawcą projektu była zaś Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach.             

Cele i beneficjenci

Głównym celem projektu Nowoczesne Kadry Mazowsza było podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w województwie mazowieckim i zamieszkujących je – tak, aby mogły one w pełni profesjonalny sposób wykonywać powierzone im obowiązki. Projekt kładł nacisk na rozwój kompetencji kluczowych i realizacje celu głównego poprzez cele szczegółowe odpowiadające na specyficzne bariery i problemy: zwiększenie własnego, świadomego udziału w kreowaniu nowoczesnej ścieżki kariery zawodowej, certyfikowanie kompetencji z obszarów preferowanych w projekcie i umożliwiających przeprowadzenie procedury certyfikującej, jak poszerzenie umiejętności intelektualnych racjonalizujących procesy uczenia się, intelektualnych wyborów, komunikacji oraz pracy w zespole.
By je zrealizować, podjęto następujące działania:

 • organizację jedno– i dniowych szkoleń z wykorzystaniem technik e-learningu wg załączonych programów do projektu
 • organizację dwudniowych szkoleń z noclegiem i wyżywieniem
 • organizację  regionalnej konferencji upowszechniającej rezultaty projektu, dobre praktyki oraz ZPORR

Projekt przewidywał objęcie wsparciem 1150 osób poprzez różnorodne szkolenia, w tym 480 osób na szkoleniach dwudniowych, 540 osób na szkoleniach jednodniowych z wykorzystaniem e-learningu oraz 130 osób poprzez udział w szkoleniu otwartym (konferencji upowszechniającej rezultaty projektu).

Nasza Uczelnia przeprowadziła 78 jednodniowych i dwudniowych szkoleń. Program zakładał udział co najmniej 1090 osób spełniających warunki dofinansowania. W tak krótkim czasie udało się nam przeszkolić 1020 osób.
W czasie trwania projektu szkoleniowego Nowoczesne Kadry Mazowsza utworzony był portal edukacyjny (platforma e-learning), której celem było utrwalenie oraz rozszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych przez beneficjentów ostatecznych na szkoleniu tradycyjnym.

 

Czas trwania 04.05.2009-22.06.2011
Ogólny opis Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących (zamieszkujących woj. mazowieckie) - tak aby  mogli oni w pełni profesjonalny sposób wykonywać powierzone im obowiązki.
Efekty

1. organizacja szkoleń dla 1020 osób dzięki którym uczestnicy uzyskali:

 • poprawę stanu wiedzy z zakresu uwarunkowań nowoczesnej organizacji,
 • wzrost zainteresowania kształceniem przez całe życie,
 • wzrost poziomu umiejętności identyfikacji barier mentalnych blokujących działania w  organizacjach,
 • wzrost poziomu umiejętności komunikacyjnych w relacjach wewnątrz organizacji oraz z klientami,
 • wzrost poziomu umiejętności kreowania ścieżki kariery zawodowej
 • adekwatnie do potrzeb organizacji oraz wymogów rynku pracy.

2. organizacja konferencji regionalnej (Siedlce) upowszechniającej rezultaty projektu dla ogółem 130 osób,

3. tworzenie efektywnych informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych

4. utrzymanie zatrudnienia przez 100% uczestników projektu