Centrum Symulacji Medycznej Collegium Mazovia - Program rozwoju jakości praktycznego kształcenia studentów położnictwa

Karty podstawowe

Główny cel projektu: podniesienie jakości kształcenia kadr medycznych poprzez wdrożenie programu rozwoju kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej dla kierunku położnictwo w latach 2020 – 2022. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego uczelni w zakresie kształcenia metodą symulacji medycznej, obejmująca wsparcie infrastruktury, kompetencji kadry oraz studentów. Studenci otrzymają wsparcie w zakresie kształcenia przeddyplomowego metodą symulacji medycznej.

 
Grupa docelowa: studenci kierunku położnictwo, kadra dydaktyczna, i techniczna Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej (CM). Łącznie wsparciem programu zostaną objęte 187 osoby (142 kobiet i 45 mężczyzn).
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 
Tytuł projektu: Centrum Symulacji Medycznej Collegium Mazovia - Program rozwoju jakości praktycznego kształcenia studentów położnictwa
 
Nr i nazwa Osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia
 
Nr i nazwa Działania:
5.3  Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Zdrowia
Okres realizacji projektu:

1.04.2020 - 31.12.2022

Beneficjent:
 
Partner:
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
 
Zamojska Klinika Rehabilitacji sp.z o. o.
Budżet projektu: 2 562 972,46 zł
Koordynator projektu: mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski
 
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
ul. Sokołowska 161, pokój A1-024
08-110 Siedlce
tel.: (25) 633 30 32, wew. 44, fax: (25) 633 20 51