Program rozwojowy studentów i absolwentów kierunku położnictwo w Collegium Mazovia

Karty podstawowe

Główny cel projektu: Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego studenta i absolwenta na kierunku położnictwo w Collegium Mazovia oraz objęcie nim 24 studentów (23K, 1M) i 18 absolwentów (17K i 1M) kierunku położnictwo do końca września 2023 roku.
 
Grupa docelowa: grupą docelową projektu są osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym licencjackim tj. studenci kierunku położnictwo Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej (CM) oraz absolwenci kierunku położnictwo, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie. Projekt obejmuje wsparcie dla studentów z naboru prowadzonego w roku 2018/19 tj. 24 osoby (23K, 1 M), którzy będą kształcili się przez 3 kolejne lata do roku 2020/21 oraz te same osoby, które po uzyskaniu dyplomu (18osób, 17 K i 1M) będą objęte programem rozwojowym absolwenta przez 24 miesiące.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 
Tytuł projektu: Program rozwojowy studentów i absolwentów kierunku położnictwo w Collegium Mazovia 
 
Nr i nazwa Osi priorytetowej: 5. Wsparcie dla obszaru zdrowia
 
Nr i nazwa Działania:
5.5 Rozwój usług pielęgniarskich
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Zdrowia
Okres realizacji projektu:

1.01.2019 - 30.09.2023

Beneficjent:
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Budżet projektu: 2 311 184,62
Koordynator projektu:  
 
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
ul. Sokołowska 161, pokój A1-025
08-110 Siedlce
tel.: (25) 633 30 32, fax: (25) 633 20 51