ProgramujeMY tarnowski

Główny cel projektu: podniesienie i rozwój kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolenej w zakresie technologii komunikacyjno- informacyjnych poprzez naukę oprogramowania i przekazywania wiedzy z zakresu programowania uczniom klas 1-3 publicznych szkół podstawowych.
 
Grupa docelowa: Projekt jest realizowany na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich podregionu tarnowski, obejmie 59 szkół z13 gmin. Szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych zostanie objętych 2217 os. (nauczyciele edukacji wczesnoszk.,uczniowie kl.1-3, inne osoby dorosłe).
 
 
Tytuł projektu: ProgramujeMY tarnowski
 
Nr i nazwa Osi priorytetowej: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
 
Nr i nazwa Działania:
3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej
Instytucja wdrażająca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Okres realizacji projektu: 01-05-2018 - 31-03-2020

Beneficjent:

Partner:

Partner:

Fundacja "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - COUNTERPART FUND"

Fundacja Nowoczesnej Edukacji

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

Budżet projektu: 1 789 593,00 zł
Koordynator projektu:  
 
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
ul. Sokołowska 161, pokój A1-025
08-110 Siedlce
tel.: (25) 633 30 32, wew. 41, fax: (25) 633 20 51