Zintegrowany Program Collegium Mazovia

Karty podstawowe

Główny cel projektu: podniesienie kompetencji 319 studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej: 12 osób, zarządczych i administracyjnych: 13 osób - pracowników uczelni poprzez realizację kompleksowego programu poprawy jakości jej funkcjonowania. Program ten obejmuje szkolenia, staże, wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia z pracodawcami dla studentów, szkolenia dla kadry oraz dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności. 
 
Grupa docelowa: studenci kierunku Pielęgniarstwo, Finanse i Rachunkowość, Ekonomia, Budownictwo, a także kadra dydaktyczna i adminiatracyjna Uczelni - Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej (CM). Łącznie wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 344 osoby (214 kobiet i 130 mężczyzn).
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 
Tytuł projektu: Zintegrowany Program Collegium Mazovia
 
Nr i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
 
Nr i nazwa Działania:
3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Instytucja wdrażająca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres realizacji projektu:

1.05.2018 - 31.12.2023 

Beneficjent:
 
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
 
Budżet projektu: 2 998 599,06 zł
Koordynator projektu:  
 
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
ul. Sokołowska 161, pokój A1-023
08-110 Siedlce
tel.: (25) 633 30 32, wew. 41, fax: (25) 633 20 51