"Rewitalizacja Dworku w Dąbrowie"

 

6 grudnia 2006 roku między WSFiZ w Siedlcach a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została zawarta umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pt. „Prace pielęgnacyjno-lecznicze drzewostanu w zabytkowym parku podworskim w Dąbrowie, gm. Przesmyki”.

Wysokość dotacji wynosiła do 20 000 zł. Pozostała kwota niezbędna do zakończenia inwestycji stanowiła wkład własny Uczelni. Dzięki dofinansowaniu prace związane z pielęgnacją i leczeniem zabytkowych drzew zostały zakończone.

Zabytkowy dworek w Dąbrowie został wybudowany w 1850 roku. Otacza go restaurowany park, w którym znajdują się aleje złożone z lip, dębów, grabów i kasztanowców. Dookoła dworskiego terenu rozciągają się sady pochodzące z okresu międzywojennego. Na tym obszarze usytuowane były zabudowania gospodarcze. Jednak po rozparcelowaniu folwarku w 1945 roku zabudowania te zlikwidowano, a teren przeznaczono pod gospodarstwa indywidualne oraz szkołę. Zespół dworski w 1983 roku został wpisany do rejestru i podlega ochronie konserwatorskiej.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach, aktualny dzierżawca Dworku, zakończył prace renowacyjne i modernizacyjne opisywanego terenu. Prace pielęgnacyjno restauracyjne drzewostanu stanowiły jeden z pierwszych etapów rewitalizacji otoczenia zabytkowych budynków. Obiekty dworskie, zgodnie z planami, zostały zaadaptowane na potrzeby Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego Uczelni.
 

Czas trwania

29.09.2006-06.01.2007
Ogólny opis Rewaloryzacja i adaptacja zespołu dworskiego w Dąbrowie na potrzeby Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego
Efekty

Efekt ekologiczny polegający na pielęgnacji drzewostanu obejmujący:

  • leczenie i zabiegi korygujące na 33 szt. drzew proponowanych do uznania za pomniki przyrody,
  • leczenie i zabiegi korygujące na 331 szt. drzew pozostałych,
  • usunięcie 9 szt. drzew,
  • usunięcie samosiewów na powierzchni około 1,5 h parku.