ProgramujeMY kielecki

Główny cel projektu: podniesienie i rozwój kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolenej w zakresie technologii komunikacyjno- informacyjnych poprzez naukę oprogramowania i przekazywania wiedzy z zakresu programowania uczniom klas 1-3 publicznych szkół podstawowych.
 
Grupa docelowa: uczniowie klas 1-3, nauczyciele edukacji wczesnoszkolenej, inne osoby dorosłe - 2 250 osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych w tym 2000 uczniów,  200 nauczycieli i 50 innych osób dorosłych objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych.
 
 
Tytuł projektu: ProgramujeMY kielecki
 
Nr i nazwa Osi priorytetowej: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
 
Nr i nazwa Działania:
3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej
Instytucja wdrażająca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Okres realizacji projektu: 01-09-2017 - 31-12-2019

Beneficjent:

Partner:

Partner:

Fundacja "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - COUNTERPART FUND"

Fundacja Nowoczesnej Edukacji

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

Budżet projektu: 1 777 550,00 zł
Koordynator projektu:  
 
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
ul. Sokołowska 161, pokój A1-025
08-110 Siedlce
tel.: (25) 633 30 32, wew. 41, fax: (25) 633 20 51