Praktyki Zawodowe

Karty podstawowe

Collegium Mazovia realizuje PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA na wszystkich kierunkach studiów.
 
Praktyki zawodowe mają na celu:
  • poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej praktycznego wykorzystania,
  • kształtowanie umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
  • kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, m.in. umiejętności analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, itp.,
  • poznanie organizacji pracy, podziału zadań i kompetencji, formalnych procedur postępowania, planowania pracy i systemu kontroli w miejscu odbywania praktyk,
  • stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy.

 

Praktyki zawodowe są obowiązkowe. O zaliczenie praktyki zawodowej, bez obowiązku jej odbycia, może ubiegać się student, który posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe i potwierdzi osiągnięcia efektów uczenia się określone w programie studiów dla  praktyki zawodowej. Podstawią do zaliczenia jest udokumentowanie doświadczenia zawodowego, które musi być zgodne z kierunkiem studiów oraz programem praktyki.
 
Rodzaj praktyki, wymiar godzin oraz termin ich realizacji określają programy i plany studiów na poszczególnych kierunkach.
 
Student ma obowiązek zaliczenia praktyki zawodowej do końca semestru studiów, w którym przewidziana jest praktyka. Zaliczenie praktyk jest warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego i ukończenia studiów.

 

Miejsce odbywania praktyki

Praktyki zawodowe realizowane są w przedsiębiorstwach, podmiotach leczniczych, instytucjach, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, z którymi uczelnia zawarła stosowne porozumienia o realizację praktyk zawodowych.
 
Student może samodzielnie wskazać miejsce odbywania praktyki. Warunkiem jest zgodność wykonywanej pracy z programem praktyk. Zasady realizacji praktyk zawarte są w regulaminach organizacji praktyk zawodowych wprowadzonych zarządzeniami dziekanów.

 

Szczegółowe informacje na temat praktyk zawodowych dyplomowych udziela Dział Spraw Studenckich.

Wymiar godzin praktyk zawodowych kierunkowych określają plany studiów.
 
 
Kierownicy praktyk:
  • Wydział Nauk Stosowanychmgr Monika Żelazowska (kierunki studiów: ekonomia, finanse i rachunkowość) 
  • Wydział Nauk Technicznychmgr inż. Elżbieta Próchenko (kierunek studiów: budownictwo)
  • Wydział Nauk o Zdrowiu - mgr Edyta Mączarska (kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia)
  • Filia w Otwocku - dr Janusz Kowalski (kierunki studiów: zarządzanie, finanse i rachunkowość) 
  • Filia w Otwocku - mgr Joanna Zegar (kierunek studiów: pielęgniarstwo)

Regulamin praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Stosowanych (obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022 oraz studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021 i w roku akademickim 2021/2022 przystąpią do realizacji pierwszego etapu praktyki, o których mowa w Ramowych programach praktyk zawodowych, stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu praktyk na Wydziale Nauk Stosowanych)

 

Regulamin organizacji praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Stosowanych (obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020):


Regulamin organizacji praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Technicznych (obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020):


Regulamin kształcenia praktycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu (obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020):

 


Regulamin kształcenia praktycznego w Filii w Otwock(obowiązujący od roku akademickiego 20202021):