Praktyki Zawodowe

Karty podstawowe

Collegium Mazovia realizuje PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

Praktyki zawodowe kierunkowe mają na celu:

 1. poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej praktycznego wykorzystania,
 2. kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, itp.,
 3. stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy,
 4. poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw,  instytucji, administracji rządowej i samorządowej,
 5. kształtowanie umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
 6. poznanie organizacji pracy, podziału zadań i kompetencji, formalnych procedur postępowania w załatwianiu spraw, planowania pracy i systemu kontroli. Praktyki zawodowe kierunkowe w Collegium Mazovia są obowiązkowe dla studentów wszystkich specjalności studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Czas trwania praktyki studenckiej określają plany studiów na poszczególnych kierunkach.

Student ma obowiązek zaliczenia praktyki zawodowej kierunkowej do końca semestru studiów w którym przewidziana jest praktyka. Zaliczenie praktyk jest warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego i ukończenia studiów.

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej kierunkowej jest:

 • odbycie praktyki w ustalonym terminie,
 • przedłożenie sprawozdania z przebiegu praktyki, sprawozdanie powinno być opatrzone pieczęcią Zakładu Pracy i potwierdzone przez Zakładowego Opiekuna Praktyk,
 • osiągnięcie założonych efektów kształcenia, które oceniane są na Karcie oceny przebiegu praktyki zawodowej kierunkowej przez Zakładowego Opiekuna Praktyk,
 • rozmowa oceniająca przeprowadzana przez Kierownika Praktyk.
 1. Zaliczenie praktyki zawodowej kierunkowej, bez obowiązku jej odbycia
 • zaliczenie praktyki zawodowej kierunkowej, bez obowiązku jej odbycia mogą, ubiegać się studenci, którzy mają doświadczenie zawodowe.
 • podstawą do zaliczenia jest udokumentowanie doświadczenia zawodowego, które musi być zgodne z kierunkiem studiów oraz programem praktyki
 • warunkiem zaliczenia praktyki zagranicznej jest przedstawienie przez studenta dokumentów wymaganych do zaliczenia praktyki w języku polskim

Miejsce odbywania praktyki

Student może samodzielnie wskazać miejsce odbywania praktyki lub skorzystać z pomocy Uczelni w jej zorganizowaniu. W przypadku, gdy student zdecyduje się samodzielnie wskazać miejsce odbywania praktyki, warunkiem jest zgodność wykonywanej pracy z programem praktyk.

Praktyki zawodowe dyplomowe w Collegium Mazovia są obowiązkowe dla studentów wszystkich specjalności studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Czas trwania praktyki studenckiej określają plany studiów. Praktyki należy zaliczyć do końca semestru studiów, w którym są przewidziane.

Praktyki zawodowe dyplomowe mają na celu:

 1. Praktyka zawodowa dyplomowa związana jest z procesem przygotowania pracy dyplomowej i służy opanowaniu umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas studiów.
 2. Celem praktyki zawodowej dyplomowej jest:
 • poznanie struktury organizacyjnej jednostki, jej głównych właściwości, podstaw prawnych utworzenia oraz funkcjonowania, rodzajów prowadzonej działalności,
 • identyfikacja problemów Zakładu Pracy możliwych do rozwiązania w pracy dyplomowej,
 • sprecyzowanie zainteresowań studentów, określenie tematyki pracy i jej zakresu,
 • sporządzenie planu i harmonogramu pracy dyplomowej, sformułowanie celu pracy i hipotez badawczych, określenie metodologii badań,
 • pozyskanie informacji i danych empirycznych dla potrzeb realizacji praktycznego celu pracy,
 • przeprowadzenie badań i eksperymentów, opracowanie wyników, ich wstępna weryfikacja i interpretacja, wstępna weryfikacja postawionych hipotez, formułowanie wniosków, prezentacja wstępnych wyników badań.
 1. Poziom prowadzonych badań empirycznych na potrzeby pracy dyplomowej powinien odzwierciedlać wiedzę właściwą dla odpowiedniej formy kształcenia – studia I stopnia, studia II stopnia.

Szczegółowe informacje na temat praktyk zawodowych dyplomowych udziela Dział Spraw Studenckich.

Wymiar godzin praktyk zawodowych kierunkowych określają plany studiów.

 
Kierownicy praktyk:

 

Regulamin organizacji praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Stosowanych (obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020):

 

Regulamin organizacji praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Technicznych (obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020):

 

Regulamin organizacji praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu (obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020):