Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych

Karty podstawowe

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych
 
Główny cel projektu:
Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji 3750 os (3702K, 48M) pielęgniarek i położnych z zakresu dziedzin będących najczęstszą przyczyną dezaktywizacji zawodowej na terenie woj podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego w terminie do 31.03.2018r.
 
Interesariusze projektu: 
Grupę docelową projektu stanowi 3750 (3702K,48M) pielęgniarek i położnych, wśród których 1500 os (40%) stanowią osoby współpracujące (niezależnie od rodzaju i formy zatudnienia- w rozumieniu regulaminu projektu) z placówką świadczącą podstawową opiekę zdrowotną, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie oraz zamieszkuje/pracuje na terenie województwa: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.
Osoby zakwalifikowane do projektu, musza dodatkowo spełniać następujące kryteria:
 
Do kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka, położna, która:
  • posiada prawo wykonywania zawodu;
  • posiada co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie;
  • została dopuszczona do odbycia kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego
Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, położna, która:
  • posiada prawo wykonywania zawodu;
  • została zakwalifikowana do odbycia kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego
Osoba pzrystępująca do kursu Ordynowanie leków i wypisywanie recept, musi spełniać wymagania zgodnie z zatwierdzonym programem, tj. posiadać ukończony kurs dotyczący wywiadu i badania fizykalnego oraz oraz posiadać kwalifikacje podane w programie kursu.
Pielęgniarka, położna ubiegająca się o rozpoczęcie kursu specjalistycznego/kwalifikacyjnego składa wniosek do organizatora kształcenia w terminie przez niego wyznaczonym.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 
 
Tytuł projektu: Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych
 
Nr i nazwa Osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia
 
Nr i nazwa Działania:
5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Zdrowia
Okres realizacji projektu: 1.04.2016 - 31.01.2018
Beneficjent: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Wysokość dofinansowania: 5 987 957,27 zł
wkład własny beneficjenta 182 746,78 zł
Koordynator projektu: Mariusz Zamyłko
 
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
ul. Sokołowska 161, pokój A1-015
08-110 Siedlce
tel.: (25) 633 30 32, wew. 43, fax: (25) 633 20 51