"Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: ideAGORA - absolwenci kapitałem społecznym uczelni"

 

ideAGORA to innowacyjny model kształcenia na poziomie wyższym, oparty na trwałej relacji uczelni i absolwentów.

Projekt realizowany pod hasłem Absolwenci kapitałem uczelni wpisuje się w ideę kształcenia przez całe życie, a zarazem jest odpowiedzią na współczesny problem oderwania środowiska akademickiego od rzeczywistości gospodarczej.

ideAGORA ma na celu zbudowanie wartościowych relacji pomiędzy uczestnikami modelu: studentami, absolwentami, przedsiębiorcami, otoczeniem społecznym.

Główny cel Projektu:
  • opracowanie innowacyjnego modelu kształcenia studentów uwzględniającego potrzeby otoczenia gospodarczego i społecznego uczelni.

Cele szczegółowe:
  • rozwój potencjału Collegium Mazovia poprzez wypracowanie modelu ideAGORA,
  • dostosowanie oferty edukacyjnej Collegium Mazovia do rynku pracy,
  • wspieranie postawy gotowości do uczenia się przez całe życie,
  • upowszechnienie modelu ideAGORA w środowisku akademickim.

Model ideAGORA zostanie upowszechniony na terenie Polski oraz w ograniczonym zakresie w Finlandii poprzez publikacje naukowe i popularnonaukowe, seminaria oraz konferencję mainstreamingową. Celem działania jest wdrożenie narzędzi modelu ideAGORA w co najmniej kilku polskich uczelniach.

 

 

Tytuł projektu: Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: "ideAGORA - Absolwenci kapitałem społecznym uczelni"

 

Nr i nazwa Priorytetu

IV. Szkolnictwo wyższe i nauka

Nr i nazwa Działania

4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Nr i nazwa Poddziałania

4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Instytucja wdrażająca

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji projektu

01.11.2012 r. – 30.10.2015 r.

Beneficjent

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

Koordynator projektu

Urszula Paczuska

 

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
ul. Sokołowska 161, pokój A1-024
08-110 Siedlce
tel.: (25) 633 30 32, w. 86 lub 44, tel/fax: (25) 633 20 51