"Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off"

 

Projekt pt. „Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off” jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
 

Głównym celem projektu jest poszerzenie menedżerskiej wiedzy przedstawicieli kadry naukowej oraz studentów i absolwentów woj. mazowieckiego w zakresie projektowania modeli biznesowych przedsiębiorstw spin off, a także nabycie umiejętności w zakresie zakładania innowacyjnych firm i zarządzania nimi.

Cele szczegółowe projektu:

  • nabycie wiedzy przez uczestników projektu w zakresie narzędzi projektowania innowacyjnych spółek spin off oraz modeli biznesowych,
  • poznanie najlepszych polskich i zagranicznych praktyk inicjowania i zarządzania firmami typu spin off,
  • kreowanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie B+R poprzez promocję korzyści z wdrażania wyników badań do praktyki operacyjnej przedsiębiorstw - w mediach i środkach masowego przekazu,
  • promocja idei przedsiębiorczości akademickiej wśród pracowników naukowych, studentów, absolwentów województwa mazowieckiego.

 

Projekt "Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off" obejmuje nastepujące działania:

  • organizacja konferencji pt. „Budowa współpracy nauki z biznesem w woj. mazowieckim”
  • trzy modułowe szkolenia
  • doradztwo w zakresie zakładania i zarządzania spin off
  • wirtualny Spin Inkubator
  • wydanie publikacji nt. „Modele biznesowe budowy i rozwoju firm spin off”.

Więcej o projekcie "Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off" na dedykowanej stronie www.spinoff.mazovia.edu.pl.

 

 

Tytuł projektu: Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off

 

Nr i nazwa Priorytetu

VIII Reginalne Kadry Gospodarki

Nr i nazwa Działania

8.2 Transfer wiedzy

Nr i nazwa Poddziałania

8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Instytucja wdrażająca

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych

Okres realizacji projektu

1.08.2011 - 31.03.2013

Obszar realizacji

województwo mazowieckie

Beneficjent

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

Wartość dofinansowania

2 112 126, 00 PLN

Koordynator projektu

mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski

 

ul. Miodowa 1, II p.
00-080 Warszawa
tel.: (22) 634 36 21, fax: (25) 633 20 51

e-mail: spinoff@mazovia.edu.pl