"Mistrz i uczeń - model kształcenia praktycznego"

Karty podstawowe

Mistrz i uczeń to nowatorski model kształcenia praktycznego polegający na modyfikacji programów studiów we współpracy z pracodawcami.
Zmiany w systemie szkolnictwa wyższego są obecnie ukierunkowane na wzrost zatrudnialności absolwentów. Oczekiwanym efektem tych zmian jest kształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach praktycznych poprzez wdrożenie modelu kształcenia praktycznego i wspieranie go działaniami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe studentów.
Student ma szansę poznania zawodowego mentora, mistrza przekazującego doświadczenie, praktyczną wiedzę, a także postawy i etykę zawodową. 
Główny cel Projektu:
wzmocnienie potencjału dydaktycznego Collegium Mazovia poprzez wdrożenie modelu kształceniu praktycznego przy udziale przyszłego pracodawcy i kształcenie na jego indywidualne zamówienie.
 
Cele szczegółowe:
zwiększenie zaangażowania pracodawców w realizację programów studiów
rozwój biura karier Collegium Mazovia w zakresie współpracy z pracodawcami,
podniesienie konkurencyjności na rynku pracy 200 studentów poprzez realizację programów wyrównawczych, konsultacji, szkoleń i doradztwa zawodowego oraz odbycie stażu.
 
 
 

 

Tytuł projektu:

Mistrz i uczeń - model kształcenia praktycznego

 

Nr i nazwa Priorytetu

IV. Szkolnictwo wyższe i nauka

Nr i nazwa Działania

4.3. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego
uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020

Nr i nazwa Poddziałania

4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Instytucja wdrażająca

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji projektu

01.10.2013 - 31.12.2015

Beneficjent

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

Koordynator projektu

Mariusz Zamyłko

 

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
ul. Sokołowska 161, pokój A1-013
08-110 Siedlce
tel.: (25) 633 30 32, wew. 43, tel/fax: (25) 633 20 51