"Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych"

 
Studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.
 
Cele
Celem kształcenia w ramach powyższego kierunku jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek i pielęgniarzy. Osoby te, po ukończeniu  studiów, będą przygotowane do profesjonalnego, holistycznego sprawowania opieki nad osobami zdrowymi i chorymi, w różnym wieku i środowisku zamieszkania, wychowania, nauczania oraz w środowisku szpitalnym.
Studia na kierunku pielęgniarstwo koncentrują się na:
 • zdobyciu praktycznych umiejętności, opiekowania się jednostką, rodziną i grupą
 • nabyciu umiejętności podejmowania decyzji dotyczących pielęgnacji osób oraz odpowiedzialności za organizację opieki
 • poznaniu teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu podstawowych zabiegów medycznych
 • zdobyciu umiejętności pracy w zespołach interpersonalnych
 • budowaniu świadomości swoich kompetencji w realizowanych zadaniach
 • nabyciu umiejętności inicjowania i wspierania profilaktyki zdrowotnej na rzecz społeczności lokalnych
 • poznaniu solidnych podstaw teoretycznych, etycznych i moralnych związanych z zawodem
 
Beneficjenci
Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Wdrażającej (Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia) do projektu przystąpić może każda pielęgniarka/położna posiadająca obywatelstwo polskie bez względu na miejsce zatrudnienia oraz posiadanie prawa wykonywania zawodu czy faktycznego jego wykonywania. Oznacza to, że osoba przystępująca do projektu musi posiadać tylko odpowiednie wykształcenie pozwalające na wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej oraz musi pracować (niekoniecznie w zawodzie) zgodnie z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie projektu systemowego.
Natomiast osoby posiadające obywatelstwo państwa obcego (niezależnie czy jest to państwo członkowskie UE czy państwo trzecie) muszą posiadać ważne prawo wykonywania zawodu w Polsce oraz faktycznie być zatrudnione na terenie Polski w zawodzie pielęgniarki/położnej.
 
 
Czas trwania 01.05.2008-30.06.2015
Ogólny opis Podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych
Efekty
 1. uruchomienie studiów dla 24000 pielęgniarek i położnych
 2. uzupełnienie kwalifikacji zawodowych do poziomu licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa
 3. zwiększenie motywacji pielęgniarek i położnych do dalszego podnoszenia kwalifikacji i rozwoju kariery zawodowej
 4. podniesienie poziomu samooceny i zwiększenie prestiżu zawodowego i społecznego pielęgniarek i położnych,
 5. zwiększenie jakości opieki pielęgniarskiej/położniczej świadczonej na rzecz społeczeństwa,
 6. promocja studiów pomostowych wśród pielęgniarek i położnych.